Imexpharm
imexpharm
Imexpharm
Imexpharm

Giới thiệu Hội đồng Quản trị và phân công nhiệm vụ


Ông Nguyễn Quốc Định
Chủ tịch HĐQT
Phó Tổng Giám đốc

Trần Thị Đào
Phó Chủ Tịch HĐQT
Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Quý Sơn
Thành viên HĐQT

Ông Huỳnh Văn Nhung
Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Anh Tuấn
Thành viên HĐQT

Ông Trương Viết Vũ
Thành viên HĐQT

Ông Võ Hữu Tuấn
Thành viên HĐQT

Ông Ngô Minh Tuấn
Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

 

 


Ông Nguyễn Quốc Định
Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 

Phụ trách điều hành chung các hoạt động của HĐQT; Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT; Giám sát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược khối tài chính, Xuất nhập khẩu, kế hoạch, cung ứng; Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp cho việc quản trị tại các công ty liên kết; Phụ trách quan hệ công chúng và công bố thông tin; Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.

Sinh năm: 1962
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
Quá trình công tác:
1995 - 1999: Trưởng phòng Nghiệp vụ I - Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp.
1999 - T7/2001: Phó Giám đốc Công ty dược Đồng Tháp - Dược TW7 
T8/2001 - T4/2013: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm
Từ T5/2013: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm.

 


Bà Trần Thị Đào
Phó Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Phụ trách chiến lược phát triển của Công ty; Giám sát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của khối kinh doanh; Theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp cho việc quản trị tại các công ty liên kết; Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.


Sinh năm: 1952 
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học
Quá trình công tác:
1984 - T7/2001: Giám đốc Công ty dược Đồng Tháp - Dược TW7
T8/2001 - T4/2013: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Imexpharm
Từ tháng 5/2013: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Imexpharm

 


Ông Nguyễn Quý Sơn
Thành viên HĐQT 

Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT; Cập nhật các thông tin về ngành Dược; Hỗ trợ công tác đối ngoại cho HĐQT; Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT
Sinh năm: 1959
Nguyên quán: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học, MBA
Quá trình công tác: 
1986 - 2005: Trưởng phòng kế hoạch, Xuất nhập khẩu, Phó Giám đốc Công ty dược TW1
2005 - 2007: Giám đốc Công ty dược TW1
2007 - 2008: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam
2008 đến nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Dược Việt Nam; là Thành viên HĐQT Imexpharm từ 
năm 2013.

 


Ông Huỳnh Văn Nhung
Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 

Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT; Giám sát việc thực hiên các mục tiêu chiến lược của khối sản xuất và Hệ thống quản lý chất lượng, an toàn lao động, cháy nổ toàn Công ty; Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội; Thực hiện các quyền và nhiệm vụkhác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.
Sinh năm: 1973
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Chuyên khoa I
Quá trình công tác:
1998 - 2007: Phó Giám đốc Bộ phận Đảm bảo chất lượng (QA) Imexpharm
2007 - 2012: Giám đốc Bộ phận QA Imexpharm
2012 – Tháng 5/2013: Phó Tổng Giám đốc Imexpharm
Tháng 4/2014 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm

 

 


Ông Trần Anh Tuấn
Thành viên HĐQT 

Phụ trách các hoạt động có liên quan đến Nhân sự, Lương, thưởng; Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT; Tư vấn quản trị cho HĐQT; Cập nhật thông tin liên quan về kinh tế vĩ mô; Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội; Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.
Sinh năm: 1973
Nguyên quán: TP.HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng, MBA
Quá trình công tác: 
Hiện nay Ông Trần Anh Tuấn là Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam – VFM; Thành viên HĐQT Imexpharm

 


Ông Trương Viết Vũ
Thành viên HĐQT

Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT; Phụ trách chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu; Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội; Thực hiện các quyền và nhiệm vụkhác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.
Sinh năm: 1968
Nguyên quán: TP.HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ, Thạc sĩ QTKD
Quá trình công tác:
1992 – 1998: Giám đốc kinh doanh Khu vực Công ty United Pharma
1998 – Nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Duy Tân
2007 – Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dược phẩm Pha No (Chưa niêm yết)
Ông Trương Viết Vũ được bổ nhiệm Thành viên HĐQT Imexpharm từ ngày 30/03/2015.

 


Ông Võ Hữu Tuấn
Thành viên HĐQT

Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT; Cập nhật cho HĐQT các thông tin liên quan đến kinh tế vĩ mô; Phụ trách các hoạt động huy động vốn và đầu tư tài chính của Công ty; Phụ trách xử lý rủi ro trong công bố thông tin của Công ty; Chịu trách nhiệm báo cáo cho HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội; Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.
Sinh năm: 1974
Nguyên quán: Quảng Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Ngoại thương, Đại học KT Sydney UTS (Úc)
Quá trình công tác:
Hiện nay Ông Võ Hữu Tuấn là Phó Tổng Giám đốc CTCP chứng khoán Bảo Việt, kiêm Giám đốc chi nhánh CTCP chứng khoán Bảo Việt tại TP.HCM
Ông Tuấn giữ chức vụ Thành viên HĐQT tập đoàn Hoa Sen (đã niêm yết), Công ty Lâm Thủy Sản Bến Tre (đã niêm yết), CTCP thương mại SMC (đã niêm yết). 

 

 


Ông Ngô Minh Tuấn
Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT; Phụ trách giám sát việc công bố thông tin của công ty; Giám sát thực thi quản trị chiến lược Công ty theo BSC và Văn hóa doanh nghiệp; Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội; Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.
Sinh năm: 1979
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:
2004-2014: Thư ký HĐQT, Thư ký Tổng Giám đốc
2014 - Tháng 3/2015: Trưởng Ban Chiến lược và Phát triển, Trợ lý Tổng Giám đốc
Tháng 4/2015 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc