Imexpharm
imexpharm
Imexpharm
Imexpharm

Báo cáo Hội đồng Quản trị

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2015

1. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2015,  Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Imexpharm hoạt động theo Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ công ty và Quy chế Quản trị Công ty ban hành ngày 23/7/2013, đáp ứng tốt quy định của Nhà nước về Quản trị công ty đại chúng và các thông lệ quốc tế. Số thành viên HĐQT là 08 (tám) thành viên; trong 4 thành viên không điều hành có 2 thành viên độc lập, đảm bảo tính khách quan trong việc ra quyết định của HĐQT.


Trong năm HĐQT có sự thay đổi như sau:

 • Ông Phan Hoàng Minh Trí và Bà Nguyễn Kiêm Phương có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT; ngày 30/03/2015 HĐQT đã ban hành Nghị quyết 06/NQ-HĐQT-IMEX thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên nêu trên.
 • Cùng ngày, HĐQT cũng đã bổ nhiệm Ông Ngô Minh Tuấn và Ông Trương Viết Vũ làm thành viên HĐQT bổ sung theo Quyết định bổ nhiệm số 08 và 09/QĐ-HĐQT.
 • Tất cả sự miễn nhiệm và bổ nhiệm này đã được ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015 thông qua theo Nghị quyết 25/NQ-IMEX ban hành cùng ngày.

Danh sách thành viên HĐQT năm 2015 như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm

1

Ông Nguyễn Quốc Ðịnh

Chủ tịch
HÐQT

 • Bổ nhiệm TV.HÐQT từ ngày 29/07/2001.
 • Bổ nhiệm Chủ tịch HÐQT từ ngày 17/05/2013

2

Bà Trần Thị Ðào

Phó Chủ tịch HÐQT

 • Bổ nhiệm Chủ Tịch HÐQT từ ngày 29/07/2001.
 • Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HÐQT từ ngày 17/05/2013

3

Ông Nguyễn Quý Sơn

Thành viên (TV) HÐQT

Bổ nhiệm ngày 17/05/2013

4

Ông Ngô Minh Tuấn

TV.HÐQT

Bổ nhiệm ngày 30/03/2015

5

Ông Huỳnh Văn Nhung

TV.HÐQT

Bổ nhiệm ngày 17/05/2013

6

Ông Võ Hữu Tuấn

TV.HÐQT

Bổ nhiệm ngày 10/04/2009

7

Ông Trần Anh Tuấn

TV.HÐQT

Bổ nhiệm ngày 10/04/2009

8

Ông Trương Viết Vũ

TV.HÐQT

Bổ nhiệm ngày 30/03/2015

9

Ông Phan Hoàng Minh Trí

TV.HÐQT

Miễn nhiệm ngày 30/03/2015

10

Bà Nguyễn Kiêm Phương

TV.HÐQT

Miễn nhiệm ngày 30/03/2015

2. HOẠT ĐỘNG CUA HĐQT NĂM 2015
Họp HĐQT định kỳ từng quý 


HĐQT Imexpharm duy trì việc họp định kỳ hàng quý nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh mỗi quý, trao đổi định hướng kế hoạch cho quý sau, đồng thời đưa ra các quyết định kịp thời để quản trị công ty. Hoạt động của HĐQT được duy trì thường xuyên đảm bảo yêu cầu về số lượng, số thành viên tham dự đáp ứng tính pháp lý và chất lượng cuộc họp.


Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành 04 (bốn) phiên họp định kỳ bằng hình thức trực tiếp. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Đồng thời trong năm 2015 HĐQT đã cải tiến phương thức và nội dung chương trình họp HĐQT theo hướng tập trung vào phần thảo luận, chất vấn của các thành viên đối với Ban điều hành; các phần báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc chỉ tập trung vào các hoạt động mấu chốt, các điểm còn tồn tại và đưa ra được giải pháp cho từng vấn đề.


Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc tham dự các cuộc họp và biểu quyết, cụ thể như sau:

STT

Thành viên HÐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ
%

Lý do không tham dự

1

Ông Nguyễn Quốc Ðịnh

Chủ tịch HÐQT

4

100

 

2

Bà Trần Thị Ðào

Phó Chủ tịch HÐQT

4

100

 

3

Ông Nguyễn Quý Sơn

TV.HÐQT

4

100

 

4

Ông Ngô Minh Tuấn

TV.HÐQT

3

75

Bổ nhiệm ngày 30/03/2015

5

Ông Huỳnh Văn Nhung

TV.HÐQT

4

100

 

6

Ông Võ Hữu Tuấn

TV.HÐQT

4

100

 

7

Ông Trần Anh Tuấn

TV.HÐQT

4

100

 

8

Ông Trương Viết Vũ

TV.HÐQT

3

75

Bổ nhiệm ngày 30/03/2015

9

Ông Phan Hoàng Minh Trí

TV.HÐQT

1

25

Miễn nhiệm ngày 30/03/2015

10

Bà Nguyễn Kiêm Phương

TV.HÐQT

1

25

Miễn nhiệm ngày 30/03/2015

Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát hoặc thành viên Ban Kiểm soát theo sự ủy quyền của Trưởng Ban Kiểm soát. Trong từng cuộc họp, Ban Kiểm soát đều có những câu hỏi chất vấn Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc trong các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Imexpharm, dự báo của Ban điều hành về những thay đổi trong các quy định về đấu thầu sắp tới, chiến lược của Ban điều hành liên quan đến thị trường và sản phẩm.


Các cuộc họp HĐQT năm 2015 đã tập trung giải quyết và thông qua các vấn đề trọng tâm như sau:

 • Chỉ đạo thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 • Thông qua chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2015-2017;
 • Giám sát chặt chẽ các dự án lớn triển khai đúng tiến độ: (1) Dự án nâng cấp hai nhà máy Cephalosporin và Penicillin tại Bình Dương lên tiêu chuẩn EU-GMP; (2) Dự án xây dựng Nhà máy Công nghệ cao tại Bình Dương; (3) Dự án quản trị công ty theo BSC (Balanced Scorecard);
 • Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các nhân sự quan trọng trong HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Các Nghị quyết được HĐQT ban hành là định hướng quan trọng để Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Chỉ đạo và đưa ra nhiều quyết định quan trọng kịp thời thuộc thẩm quyền, theo tờ trình của Tổng Giám đốc
Ngoài những cuộc họp trực tiếp định kỳ, năm 2015 HĐQT đã tổ chức 05 Phiên họp dưới hình thức thảo luận qua email và lấy ý kiến bằng văn bản, để giải quyết kịp thời các vấn đề quan trọng của Công ty theo tờ trình của Tổng Giám đốc. Cụ thể trong năm HĐQT đã giải quyết nhiều vấn đề định hướng lớn liên quan đến việc: triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất thuốc Công nghệ cao tại Bình Dương, thành lập Văn phòng đại diện của Imexpharm tại Tây Ban Nha, thành lập Ban Quan hệ Quốc tế và Phòng Phát triển nguồn nhân lực trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT đã ban hành trong năm 2015
Trong năm 2015, HĐQT đã ban hành tổng cộng 11 Nghị quyết và 03 Quyết định quan trọng để Ban điều hành tổ chức thực hiện, với nội dung chi tiết như sau:

STT

Số Nghị quyết/
Quyết định

Ngày

Nội dung

1

Số 01/NQ- HÐQT- IMEX

08/01/2015

Nghị quyết (NQ) về triển khai thực hiện các công việc sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược Pha No.

2

Số 04/NQ- HÐQT- IMEX

28/01/2015

 • Ðánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
 • Chủ trương mua đất xây dựng Chi nhánh bán hàng Bình Dương và Văn phòng chuyên gia;
 • Chủ trương thành lập Chi nhánh mới tại Bình Ðịnh, Nghệ An;
 • Thời gian Tổ chức Ðại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 vào tháng 4/2015.
 • Ðịnh hướng đầu tư các dòng sản phẩm đặc trị, khác biệt đón đầu
 • Chủ trương thành lập Ban Hợp tác kinh doanh quốc tế.
 • Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc: (1) Nhận các hạn mức tín dụng từ các ngân hàng; (2) Trích lập các khoản dự phòng và xử lý hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi và các khoản đầu tư tài chính.
 • Thành lập Hội đồng thẩm định, xử lý tổn thất về hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi và các khoản đầu tư tài chính.

3

Số 06/NQ- HÐQT- IMEX

30/03/2015

 • Ðánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2015;
 • Thông qua các báo cáo trình ÐHÐCÐ 2014;

 • Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ngô Minh Tuấn làm Phó Tổng Giám đốc
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
 • Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HÐQT là Ông Phan Hoàng Minh Trí và Bà Nguyễn Kiêm Phương theo đơn xin từ nhiệm;
 • Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung 02 thành viên HÐQT là Ông Ngô Minh Tuấn và Ông Trương Viết Vũ.

4

Số 07/QÐ-HÐQT

30/03/2015

Quyết định (QÐ) việc bổ nhiệm ThS. Ngô Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Imexpharm.

5

Số 08/QÐ-HÐQT

30/03/2015

QÐ việc bổ nhiệm ThS. Ngô Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc làm thành viên HÐQT Imexpharm nhiệm kỳ 2013-2017

6

Số 09/QÐ-HÐQT

30/03/2015

QÐ bổ nhiệm ThS. Trương Viết Vũ – Chủ tịch HÐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Pha No làm thành viên HÐQT Imexpharm nhiệm kỳ 2013-2017

7

Số 24/NQ- HÐQT- IMEX

09/04/2015

NQ về việc cử CN. Nguyễn Quốc Ðịnh làm đại diện phần vốn của Imexpharm tại Công ty CP Nghiên cứu và Phát triển Dược liệu Ðồng Tháp Mười (20%); và phần vốn tại Công ty CP Dược và Thiết bị Y tế Ðà Nẵng (10,7%)

8

Số 26/NQ- HÐQT- IMEX

24/04/2015

NQ về việc chi trả cổ tức năm 2014

9

Số 29/ NQ-HÐQT-IMEX

12/06/2015

NQ về chọn Công ty Deloite để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

10

Số 30/ NQ-HÐQT-IMEX

25/06/2014

NQ về việc triển khai kế hoạch thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc Công nghệ cao tại Bình Dương

11

Số 32/NQ-HÐQT-IMEX

20/07/2015

 • Ðánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và những nội dung trọng tâm của kế hoạch 06 tháng cuối năm 2015;
 • Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Lê làm Thư ký HÐQT
 • Ðánh giá tiến độ các dự án đầu tư của Imexpharm theo Nghị quyết ÐHÐCÐ

12

Số 33/NQ-HÐQT-IMEX

17/09/2015

NQ về việc thành lập Văn phòng đại diện Imexpharm tại Tây Ban Nha

13

Số 36/NQ-HÐQT-IMEX

02/11/2015

 • Ðánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2015, những nội dung trọng tâm của kế hoạch quý IV/2015.
 • Ðịnh hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
 • Ban hành Quy chế Phân cấp quản lý tài chính các Chi nhánh trực thuộc.

14

Số 37/NQ-HÐQT-IMEX

07/12/2015

NQ về việc thành lập Ban Quan hệ quốc tế và Phòng Phát triển nguồn nhân lực trực thuộc Imexpharm.

Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự trao đổi, thống nhất cao của các thành viên, trên cơ sở lợi ích cao nhất của cổ đông cũng như các bên liên quan.


Ngoài những hoạt động trên, HĐQT còn thực hiện báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm.


3. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BANG TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hiện tại do quy mô hoạt động chưa đủ lớn, Imexpharm chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Các chính sách liên quan đến nhân sự, lương thưởng, quan hệ cổ đông, chính sách phát triển, quản trị rủi ro,... HĐQT phân công từng thành viên phụ trách và được các phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu. Trong dài hạn khi Imexpharm phát triển lớn mạnh hơn, HĐQT sẽ xem xét thành lập các tiểu ban giúp việc cho HĐQT để đáp ứng tốt cho yêu cầu hoạt động.

 

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

1. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT

HĐQT đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT ban hành trong năm 2015 của Tổng Giám đốc bằng các phương pháp như sau:

 • Chủ tịch HĐQT tham gia cuộc họp Giao ban hàng quý với Tổng Giám đốc và các Cán bộ điều hành, cán bộ chủ chốt để nghe báo cáo về các vấn đề tồn đọng và giải pháp của từng khối, theo sát tiến độ thực hiện sản xuất kinh doanh, đồng thời đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp trực tiếp cho những vấn đề còn vướng mắc.
 • Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng quý và khi có nhu cầu, HĐQT nghe báo cáo của Tổng Giám đốc và Ban điều hành, xem xét tờ trình của Tổng Giám đốc và thực hiện trao đổi, chất vấn Tổng Giám đốc về tiến độ thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như tiến độ các dự án quan trọng. HĐQT cùng bàn bạc với Ban Điều hành trực tiếp hoặc bằng văn bản để tìm ra định hướng, giải pháp tốt nhất cho các vấn đề phát sinh trong hoạt động, phân tích và đo lường các rủi ro.
 • Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, để nắm bắt thực tế việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. HĐQT tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban Kiểm soát một cách cởi mở, từ đó cân nhắc trong các quyết định Quản trị điều hành.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT
Năm qua các nhà điều hành chính sách đã tạo nên một niềm hy vọng lớn cho các công ty dược theo đuổi tiêu chuẩn chất lượng cao cho sản phẩm. Tuy nhiên năm 2015 đã khép lại nhưng thông tư mới hướng dẫn về đấu thầu trong bệnh viện vẫn chưa được ban hành. Điều này đồng nghĩa với việc tình hình cạnh tranh trong ngành không có gì thay đổi: ETC vẫn là thị trường của thuốc giá rẻ, và các công ty đầu tư nghiêm túc chất lượng phải đấu với nhau trên thị trường OTC nhỏ hẹp so với ETC.

Xác định chọn cho mình hướng đi riêng, khác biệt và dẫn đầu, với tư duy không ngại thay đổi, quyết tâm mạnh mẽ và đột phá, năm 2015 Ban điều hành Imexpharm thật sự đã dẫn dắt công ty đi đến một vị thế mới. HĐQT cho rằng với tất cả những sự chuẩn bị này, Imexpharm sẽ tiến đến một bước phát triển vượt bậc, với khả năng cao vươn rộng ra thị trường lớn, dự báo sẽ có nhiều thay đổi trong tiến trình phát triển của Imexpharm, ít nhất là trong giai đoạn 2016-2020.

HĐQT đánh giá rất cao hoạt động của Ban điều hành, thông qua các thành tựu đạt được trong năm 2015 cụ thể như sau:

Lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ PTKH&CN là 131,7 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch 2015, đạt mức tăng trưởng 7,5% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế là 118,7 tỷ đồng, so với năm trước tăng trưởng 7,6%. 

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt được 92,9 tỷ đồng, tăng trưởng 8,3% so với năm 2014.

Về đầu tư tài sản
Năm 2015, HĐQT đã tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ nâng cấp nhà máy, triển khai kế hoạch xây dựng dự án Nhà máy sản xuất thuốc Công nghệ cao, với các kết quả như sau:

 • Dự án nâng cấp 2 nhà máy Cephalosporin và Penicillin Bình Dương đã về đích đúng tiến độ cuối năm 2015, và dự kiến sẽ được cấp giấy chứng nhận EU-GMP vào cuối quý II/2016. Song song đó, Imexpharm cũng đã bước đầu nộp hồ đăng ký cho một vài sản phẩm tại Châu Âu để kịp thời đưa các nhà máy này vào hoạt động trong Quý III/2016.
 • Dự án Nhà máy Công nghệ cao đã được bắt đầu triển khai từ tháng 7/2015. Tuy nhiên trước chuyển biến của thị trường và tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Ban Điều hành cần tính toán lại phương án sản phẩm và quy trình công nghệ để tạo sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh cao. Vì vậy thời gian hoàn thành nhà máy đưa vào hoạt động dự kiến sẽ đến năm 2018, thay vì cuối năm 2017 như công bố ban đầu.
 • Dự án BSC năm 2015 đã thu hoạch được 02 dự án về đích thành công: (1) Dự án hiệu quả sử dụng SAP-ERP và các ứng dụng công nghệ thông tin; (2) Dự án Duy trì và phát triển khách hàng Imexfamily.

Về quản trị doanh nghiệp
HĐQT đã giám sát Ban Điều hành thực hiện tốt những việc sau:

 • Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 vào ngày 24/4/2015.
 • Giám sát việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014.
 • Giám sát việc lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán Delloite.
 • Giám sát Ban điều hành trong việc thực thi hiệu quả các giải pháp kiểm soát các khoản phải thu khách hàng và hàng tồn kho.
 • Theo sát việc thực thi đúng tiến độ của các dự án quan trọng đang triển khai.

3. KẾT LUẬN
Theo đánh giá của HĐQT, Tổng Giám đốc và các Cán bộ điều hành khác đã hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao trong năm 2015, đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình và quy định trong quản trị điều hành theo Điều lệ Imexpharm, Quy chế Quản trị công ty và các quy định pháp lý hiện hành. 

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

Nhìn lại một năm qua, HĐQT đã nỗ lực hoàn thiện và định hướng tốt cho hoạt động của Công ty nhằm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cũng như chiến lược, kế hoạch phát triển Imexpharm giai đoạn 2013-2017. Ngoài ra, HĐQT cũng hoàn thiện công tác dự báo, theo dõi sát sao tình hình kinh tế, các chính sách, quy định trong ngành và diễn biến thị trường dược phẩm để luôn chủ động trong chỉ đạo và đưa ra những quyết sách phù hợp, kịp thời, đảm bảo hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển.

Trước tình hình hội nhập sâu rộng của nền kinh tế, để chuẩn bị cho những bước tiến mới, trên vị thế chủ động tiến ra thị trường toàn cầu sắp tới, HĐQT đã cùng Ban Điều hành có những chiến lược đột phá về nâng cấp tiêu chuẩn các nhà máy, xây dựng thêm nhà máy mới, theo đuổi chiến lược sản phẩm khác biệt đón đầu xu hướng, để từ đó kịp thời đưa Imexpharm tự tin trở lại thị trường ETC trong nửa cuối năm 2016 khi thị trường OTC vừa có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại trong năm 2015 so với 2 năm trước; đồng thời mở rộng thêm cơ hội xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường Đông Nam Á, Châu Phi và Nam Mỹ.

Nếu như 2015 là năm giao thời, thì 2016 hứa hẹn sẽ đánh dấu bước đi ngoạn mục, để tạo tiền đề cho sự tăng trưởng cao giai đoạn 2017-2020 của Imexpharm. Trước giai đoạn chuyển mình và dự báo sẽ có nhiều thành tựu mới trong tiến trình phát triển của Công ty, HĐQT sẽ tiếp tục nâng cao công tác quản trị trên nhiều khía cạnh: Tăng cường hoạt động tham vấn các thành viên độc lập trên nhiều khía cạnh, đặc biệt là quy trình lựa chọn, bổ nhiệm nhân sự cấp cao, chính sách lương thưởng và phát triển nguồn nhân lực; Đẩy nhanh dự án Bảo mật hệ thống thông tin; Xây dựng quy trình và từng bước hoàn thiện hệ thống Quản lý rủi ro; tăng cường hoạt động IR bài bản để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho nhà đầu tư, cổ đông và gắn kết các bên tốt hơn, nhằm hỗ trợ đắc lực cho kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ lên 364,47 tỷ đồng vào cuối năm 2016; xây dựng quy trình và chính sách liên quan các hoạt động Phát triển bền vững mà Imexpharm đã thực hiện tốt trong nhiều năm qua.

Trên nền tảng chiến lược “Chất lượng – Hiệu quả - Bền vững”, HĐQT sẽ tiếp tục đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm về sản xuất kinh doanh, cũng như rà soát lại chiến lược và mục tiêu phát triển dài hạn để Ban Điều hành tổ chức thực hiện trong năm 2016 cũng như giai đoạn 2016-2020.

Riêng kế hoạch cơ bản về doanh thu và lợi nhuận năm 2016 để trình ĐHĐCĐ năm 2015 như sau:

(Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Thực hiện
2015

Kế hoạch
2016

Tăng trưởng

Tổng doanh thu

983,1

1.100

11,9%

Lợi nhuận trước thuế & trước trích
Quỹ PTKH&CN

131,7

140

6,3%