Imexpharm
imexpharm
Imexpharm
Imexpharm

Báo cáo quản trị doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách Hội đồng Quản trị và số cổ phần sở hữu tại ngày 19/02/2016:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Tổng số
cổ phần
sở hữu

Tỷ lệ
sở hữu
%

Số cổ phần hạn chế

chuyển nhượng

Số cổ phần
chuyển nhượng
tự do

1 năm

2 năm

3 năm

1

Nguyễn Quốc Ðịnh

Chủ tịch HÐQT

  179.375

0,62

25.750

0

0

153.625

2

Trần Thị Ðào

P. Chủ tịch HÐQT

207.500

0,72

28.750

0

0

178.750

3

Ngô Minh Tuấn

TV.HÐQT

66.200

0,23

 13.850

0

0

52.350

4

Huỳnh Văn Nhung

TV.HÐQT

61.200

0,21

19.800

0

0

41.400

5

Võ Hữu Tuấn

TV.HÐQT

1.650

0,01

0

0

0

1.650

6

Trần Anh Tuấn

TV.HÐQT

1.650

0,01

0

0

0

1.650

7

Nguyễn Quý Sơn

TV.HÐQT

4.540

0,02

0

0

0

4.540

8

Trương Viết Vũ

TV.HÐQT

0

0,00

0

0

0

0

 

Tổng cộng

 

522.115

1,80

88.150

0

0

433.965

 

Các thành viên HĐQT không điều hành: (1) Ông Võ Hữu Tuấn, (2) Ông Trần Anh Tuấn, (3) Ông Nguyễn Quý Sơn, (4) Ông Trương Viết Vũ.

Các thành viên độc lập: (1) Ông Võ Hữu Tuấn (Đại diện cho Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt, hiện Bảo Việt nắm giữ 07 cổ phần của Imexpharm); (2) Ông Trần Anh Tuấn (Đại diện cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam – VFM, VFM hiện nắm giữ 0 cổ phần của Imexpharm).

Các Tiểu ban trực thuộc  Hội đồng Quản trị
Hiện tại do quy mô hoạt động chưa đủ lớn, Imexpharm chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Các chính sách liên quan đến nhân sự, lương thưởng, quan hệ cổ đông, chính sách phát triển, quản trị rủi ro,... HĐQT phân công từng thành viên phụ trách và được các phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu. Trong dài hạn khi Imexpharm phát triển lớn mạnh hơn, HĐQT sẽ xem xét thành lập các tiểu ban giúp việc cho HĐQT để đáp ứng tốt cho yêu cầu hoạt động.


Hoạt động của  Hội đồng Quản trị
Năm 2015, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Imexpharm hoạt động theo Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ công ty và Quy chế Quản trị Công ty ban hành ngày 23/7/2013, đáp ứng tốt quy định của Nhà nước về Quản trị công ty đại chúng và các thông lệ quốc tế. Số thành viên HĐQT là 08 (tám) thành viên; trong 4 thành viên không điều hành có 2 thành viên độc lập, đảm bảo tính khách quan trong việc ra quyết định của HĐQT.

HĐQT Imexpharm duy trì việc họp định kỳ hàng quý nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh mỗi quý, trao đổi định hướng kế hoạch cho quý sau, đồng thời đưa ra các quyết định kịp thời để quản trị công ty. Hoạt động của HĐQT được duy trì thường xuyên đảm bảo yêu cầu về số lượng, số thành viên tham dự đáp ứng tính pháp lý và chất lượng cuộc họp.Ngoài những cuộc họp trực tiếp định kỳ, năm 2015 HĐQT đã tổ chức nhiều Phiên họp dưới hình thức thảo luận qua email và lấy ý kiến bằng văn bản, để giải quyết kịp thời các vấn đề quan trọng của Công ty theo tờ trình của Tổng Giám đốc. Bên cạnh đó, HĐQT cũng đảm bảo công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành khác.
(Chi tiết hoạt động của HĐQT; các đánh giá của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư, kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2015 vui lòng xem thêm trong phần Báo cáo của Hội đồng Quản trị)


Hoạt động của thành viên  Hội đồng Quản trị độc lập, không điều hành
Cơ cấu thành viên HĐQT của Imexpharm đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó 2/8 số thành viên HĐQT là thành viên độc lập. Tính “độc lập” của các thành viên tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, nhờ đó đảm bảo tính khách quan và độc lập trong các quyết định của HĐQT.
Ông Võ Hữu Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập
Ông Tuấn được bầu vào  Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2008 vào ngày 10/04/2009. Là thành viên độc lập rất tích cực, ông Võ Hữu Tuấn phục trách rất nhiều vấn đề quan trọng của HĐQT như:

 • Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT.
 • Cập nhật cho HĐQT các thông tin liên quan đến kinh tế vĩ mô
 • Phụ trách các hoạt động huy động vốn và đầu tư tài chính của Công ty
 • Phụ trách xử lý rủi ro trong công bố thông tin của Công ty.
 • Chịu trách nhiệm báo cáo cho HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội.

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.

Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập
Ông Tuấn được bầu vào  Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2008 vào ngày 10/04/2009. Hiện nay ông Trần Anh Tuấn là thành viên độc lập có rất nhiều hoạt động trong HĐQT như sau:

 • Phụ trách các hoạt động có liên quan đến Nhân sự, chính sách lương, thưởng
 • Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT.
 • Tư vấn quản trị cho HĐQT.
 • Cập nhật thông tin liên quan về kinh tế vĩ mô
 • Chịu trách nhiệm báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội.
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.

Chủ Tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám đốc
Từ năm 2013, Imexpharm có sự tách biệt và phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, để góp phần làm tăng tính độc lập của HĐQT và Ban điều hành. Sự tách biệt này cũng đảm bảo sự độc lập trong các quyết định của HĐQT.

Bổ nhiệm thành viên HĐQT
Việc lựa chọn và bổ nhiệm thành viên mới vào HĐQT được thực hiện theo đúng quy trình được nên rõ ràng và minh bạch trong Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.
Trong năm 2015, khi có sự thay đổi thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ (02 thành viên từ nhiệm), HĐQT đã thực hiện thủ tục đề cử và bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT bổ sung tạm thời theo đúng các quy định trong Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, và sau đó đã trình ĐHĐCĐ năm 2014 phê chuẩn chính thức.

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và cán bộ chủ chốt đã được đào tạo về Quản trị công ty

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Ông Nguyễn Quốc Ðịnh

CT.HÐQT, Phó Tổng Giám đốc

2

Bà Trần Thị Ðào

Phó CT.HÐQT, Tổng Giám đốc

3

Ông Ngô Minh Tuấn

Thành viên HÐQT, Phó Tổng Giám đốc

4

Ông Huỳnh Văn Nhung

Thành viên HÐQT, Phó Tổng Giám đốc

5

Ông Nguyễn Quý Sơn

Thành viên HÐQT

6

Bà Lê Thị Kim Chung

Thành viên BKS, Trưởng Ban Pháp chế

7

Bà Ðỗ Thị Thanh Thúy

Thành viên BKS, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ

8

Ông Phan Hoàng Minh Trí

Trợ lý CT.HÐQT

9

Bà Nguyễn Thị Kim Lê

Thư ký HÐQT

Bên cạnh đó, HĐQT, Ban điều hành và một số cán bộ chủ chốt cũng thường xuyên cập nhật các thực hành Quản trị công ty tốt của ASEAN và quốc tế để từng bước chuẩn hóa hoạt động Quản trị công ty cho Imexpharm. 

Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT
Trong năm 2015, HĐQT đã nỗ lực để nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị tại Imexpharm để hướng đến các thực hành tiên tiến và các thông lệ quản trị trong khu vực và quốc tế. Các thành viên HĐQT thực hiện tốt trách nhiệm của mình, thể hiện rõ vai trò của thành viên độc lập và thành viên không điều hành để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số. Ngoài ra, HĐQT cũng đã thực hiện tốt vai trò Giám sát Ban điều hành, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và của ĐHĐCĐ.


BAN KIỂM SOÁT
Danh sách Ban Kiểm soát và số cổ phần sở hữu tại ngày 19/02/2016:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Tổng số
cổ phần
sở hữu

Tỷ lệ
sở hữu

Số cổ phần hạn chế
chuyển nhượng

Số cổ phần chuyển nhượng tự do

1 năm

2 năm

3 năm

1

Nguyễn Ðức Tuấn

Trưởng BKS

1.650

0,01%

0

0

0

1.650

2

Lê Thị Kim Chung

TV.BKS

13.066

0,04%

    6.350

0

0

6.716

3

Ðỗ Thị Thanh Thúy

TV.BKS

12.606

0,04%

    6.150

0

0

6.456

 

Tổng cộng

 

27.322

0,09%

12.500

0

0

14.822

 

Ông Nguyễn Đức Tuấn không phải là Cán bộ nhân viên tại Imexpharm, và không tham gia vào Ban Kiểm soát tại bất kỳ công ty nào khác.

Hoạt động của Ban Kiểm soát
Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2015 như sau:

Hoạt động

Thời gian

Kiểm soát thực hiện Nghị Quyết Ðại Hội Cổ Ðông năm 2014

 

Kiểm soát các báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2015

29/01/2016

Họp với Hội đồng Quản trị - Quý 1/2015

30/03/2015

Họp với Hội đồng Quản trị - Quý 2/2015

20/07/2015

Họp với Hội đồng Quản trị - Quý 3/2015

02/11/2015

Họp với Hội đồng Quản trị - Quý 4/2015

26/02/2016

Họp với Hội đồng Quản trị chuẩn bị Ðại Hội
Cổ Ðông năm 2015

26/02/2016

Thảo luận với kiểm toán nội bộ của Công ty

29/01/2016

 

KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Hội đồng Quản trị Imexpharm chịu trách nhiệm trong việc giám sát tính đầy đủ và tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ. Quản lý cấp trung và nhân viên có trách nhiệm thực hiện các quy trình kiểm soát nội bộ và phát hiện, đề phòng các rủi ro trong hoạt động. Ngoài ra Imexpharm còn có các ban chuyên trách trợ giúp Ban Tổng Giám đốc xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản, công nợ, và xét chọn thầu trong việc mua sắm của công ty.

Các biện pháp kiểm soát được xây dựng và vận hành đối với mọi hoạt động của Imexpharm. Ngoài ra đó còn là các thủ tục được lồng ghép trong quy trình nghiệp vụ hàng ngày, và được kiểm tra, giám sát chéo lẫn nhau. Ngoài ra công ty còn xây dựng cơ chế phân cấp, ủy quyền rõ ràng, minh bạch, tránh các hành vi gian lận trong Imexpharm. 
 

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH, BAN KIỂM SOÁT
Lương, thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành
Tổng thù lao và tiền thưởng của  Hội đồng Quản trị năm 2015 như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thu nhập

Ghi chú

1

Nguyễn Quốc Ðịnh

Chủ tịch HÐQT

660.000.000

 

2

Trần Thị Ðào

Phó chủ tịch HÐQT

440.000.000

 

3

Huỳnh Văn Nhung

Thành viên HÐQT

330.000.000

 

4

Ngô Minh Tuấn

Thành viên HÐQT

264.000.000

 

5

Nguyễn Quý Sơn

Thành viên HÐQT

168.000.000

 

6

Trương Viết Vũ

Thành viên HÐQT

112.000.000

 

7

Trần Anh Tuấn

Thành viên HÐQT

168.000.000

 

8

Võ Hữu Tuấn

Thành viên HÐQT

168.000.000

 

9

Nguyễn Thị Kim Lê

Thư ký HÐQT

42.000.000

Bổ nhiệm ngày 20/07/2015

 

Cộng

 

2.352.000.000

 

 

Tổng thù lao và tiền thưởng của Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thu nhập

Ghi chú

1

Nguyễn Ðức Tuấn

Trưởng BKS

208.000.000

 

2

Lê Thị Kim Chung

Thành viên BKS

114.000.000

 

3

Ðỗ Thị Thanh Thúy

Thành viên BKS

114.000.000

 

 

Cộng

 

436.000.000

 

Tổng tiền lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2015 như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thu nhập
sau thuế

Ghi chú

1

Trần Thị Ðào

Tổng Giám đốc

2.007.092.432

 

2

Nguyễn Quốc Ðịnh

Phó Tổng Giám đốc

1.263.020.980

 

3

Huỳnh Văn Nhung

Phó Tổng Giám đốc

929.155.120

 

4

Ngô Minh Tuấn

Phó Tổng Giám đốc

817.353.856

Bổ nhiệm ngày 30/03/2015

5

Trần Hoài Hạnh

Kế toán trưởng

622.882.700

 

 

Cộng

 

5.639.505.088

 

 

Chế độ tiền lương, thưởng của Ban điều hành và Kế toán trưởng được thực hiện theo chính sách tiền lương, thưởng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.


Các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành


Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát còn có chế độ thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu được ĐHĐCĐ thông qua trong năm, lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế. 

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc có chế độ xe công tác, công tác phí trong và ngoài nước, chế độ sử dụng điện thoại theo thực tế phát sinh, và chế độ chăm sóc sức khỏe.
 

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

STT

Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với người nội bộ

Số cổ phiếu
sở hữu đầu kỳ

 

Số cổ phiếu
sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng…)

Số cổ phiếu

Tỷ lệ %

 

Số cổ phiếu

Tỷ lệ %

1.

Lê Thị Kim Chung

Ban Kiểm soát

16.066

0,05

 

13.066

0,04

Bán

2.

Ðỗ Thị Thanh Thúy

Ban Kiểm soát

16.606

0,05

 

12.606

0,04

Bán

3.

Trần Hoài Hạnh

Kế Toán trưởng

27.700

0,10

 

21.700

0,07

Bán

4.

Nguyễn Quý Sơn

TV.HÐQT

3.300

0,01

 

4.540

0,02

Mua 1.260 cổ phiếu, Bán 20 cổ phiếu

 

Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:
Imexpharm có chính sách không khuyến khích việc giao dịch giữa Công ty với người nội bộ. Trong năm 2015 không phát sinh hợp đồng hoặc giao dịch nào giữa Công ty với người nội bộ.