Imexpharm
imexpharm
Imexpharm
Imexpharm

Nâng cao năng lực đội ngũ

Năm 2015 là năm của nguồn nhân lực, trong mục tiêu tạo ra thay đổi mạnh mẽ hơn nữa về chất trong đội ngũ, đề cao hành động và chứng minh bằng kết quả và con số, nâng cao khả năng thực thi kế hoạch và giải quyết vấn đề. Thông qua 11 dự án BSC, toàn đội ngũ đã cùng hướng về một phía để đạt đến mục tiêu chiến lược của Công ty. Imexpharm cũng tập trung xây dựng dự án lương thưởng mới theo 3Ps gắn với BSC, xây dựng đội ngũ chuyên gia nội bộ, xây dựng Bộ từ điển chức danh cho cán bộ quản lý cấp trung, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực kế thừa.

Trong năm, Imexpharm đã thực hiện chương trình coaching one-to-one cho 35 CB-CNV cấp cao và cấp trung nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và phát triển kế thừa. 

Ngoài ra, công ty còn thực hiện nhiều chương trình đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ khác, với tổng số giờ đào tạo cho CB-CNV năm 2015 hơn 13.500 giờ. Bên cạnh đó, Công ty còn hỗ trợ kinh phí đào tạo cho nhân viên để nâng cao kỹ năng và trình độ đáp ứng tốt hơn cho từng vị trí công việc.


 

Một số chương trình đào tạo bên ngoài tiêu biểu đã thực hiện năm 2015 như sau:

 

STT

Chương trình huấn luyện bên ngoài

Người được huấn luyện

1

Huấn luyện sử dụng an toàn vận hành
thiết bị nghiêm ngặt

2 CB-CNV Phòng Kỹ thuật

2

Huấn luyện hiệu chuẩn thiết bị đo lường

3 CB-CNV Phòng Kỹ thuật

3

An toàn vệ sinh thực phẩm

4 CB-CNV Nhà máy thực phẩm chức năng

4

Nghiệp vụ PCCC

Ðợt 1: 28 CB-CNV Chi nhánh 2 TP.HCM

Ðợt 2: 46 CB-CNV Văn phòng Công ty

5

Tập huấn phương án chữa cháy

10 CB-CNV Chi nhánh 2 TP.HCM

6

An toàn lao động

28 CB-CNV Chi nhánh 2 TP.HCM

7

Kỹ năng bán hàng

75 Nhân viên Bán hàng các chi nhánh

8

Kỹ năng giải quyết vấn đề và Quản lý Dự án

94 Cán bộ quản lý cấp trung

9

Tiếp tục chương trình Coaching One-to-One

35 Cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung

10

7 công cụ Giải quyết vấn đề

59 CB-CNV Khối Sản xuất

11

Người giới thiệu thuốc

117 CB-CNV Khối Bán hàng

12

Nâng cao năng lực quản trị và Phát triển thị trường

30 Cán bộ quản lý cấp trung Khối Bán hàng

13

Kỹ năng lãnh đạo cho Cán bộ quản lý cấp trung mới

8 CB-CNV

14

Luật Ðấu thầu

3 Cán bộ quản lý cấp trung

15

Huấn luyện SAP-ERP

72 CB-CNV

16

Văn hóa doanh nghiệp

4 CB-CNV

17

Hướng dẫn thiết lập hồ sơ nghiên cứu sản phẩm
và chuẩn làm việc trong hồ sơ đăng ký thuốc

5 CB-CNV Phòng R&D, Phòng Kiểm nghiệm tại Văn phòng Công ty & Kiểm nghiệm Nhà máy Bình Dương

18

Xây dựng hế thống thang bảng lương
theo giá trị công việc

3 CB-CNV Phòng Nhân sự

19

CEO

1 Cán bộ quản lý cấp trung

20

Bảo hộ Lao động

392 CB-CNV

21

Quản trị công ty

4 Cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung