Imexpharm
imexpharm
Imexpharm
Imexpharm

Các công ty có liên quan

Công ty con: Không có
Các công ty liên doanh, liên kết 
Tên các công ty liên kết, tỷ lệ vốn góp tính đến ngày 31/12/2015 như sau:

Tên công ty liên kết

Nơi thành lập
và hoạt động

Tỷ lệ phần
sở hữu (%)

Tỷ lệ quyền biểu quyết nắm giữ (%)

Hoạt động chính

Công ty TNHH Dược phẩm Gia Ðại

TP.HCM

26,00

26,00

Sản xuất và bán buôn dược phẩm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

An Giang

33,99

33,99

Sản xuất và bán buôn dược phẩm

Công ty Cổ phần Dược Spharm

Sóc Trăng

29,43

29,43

Sản xuất và bán buôn dược phẩm

Công ty Cổ phần Nghiên cứu bảo tồn và Phát triển dược liệu Ðồng Tháp Mười

Ðồng Tháp

20,00

20,00

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu

Chi tiết số vốn đã đầu tư vào các Công ty liên kết tại ngày 31/12/2015 như sau:

Tên công ty

Vốn đã góp

31/12/2015

Vốn đã góp

31/12/2014

Công ty TNHH Dược Phẩm Gia Ðại

182.000.000

182.000.000

Công ty Cổ phần Dược phẩm
Agimexpharm

26.419.806.700

26.419.806.700

Công ty Cổ phần Dược Spharm

11.015.180.000

8.668.680.000

Công ty Cổ phần nghiên cứu bảo tồn và
phát triển dược liệu Ðồng Tháp Mười

2.340.000.000

2.340.000.000

Cộng

39.956.986.700

37.610.486.700

Dự phòng giảm giá đầu tư

(182.000.000)

(182.000.000)

Tổng cộng

39.774.986.700

37.428.486.700

Giao dịch nội bộ với các bên liên kết
Giao dịch với các bên liên kết như sau:

 

Phải trả

 

(Ðvt: VND)

 

Số cuối năm

Số đầu năm

Công ty TNHH Dược Phẩm Gia Ðại

-

16.995.023

Công ty CP DP Agimexpharm

 10.905.006.141

21.488.191.822

Công ty CP Dược S.pharm

 1.884.767.829

1.071.068.211

Cộng:

 12.789.773.970

 22.576.255.056

Phải trả

 

 

 

Số cuối năm

Số đầu năm

Công ty CP DP Agimexpharm

 567.064.350

805.996.275

Công ty CP Dược S.pharm

-

145.284.300

Cộng:

 567.064.350

951.280.575

 

 

 

 

Năm 2015

Năm 2014

Bán hàng

 

 

+ Công ty CP DP Agimexpharm

 21.673.623.811

34.810.862.998

+ Công ty CP Dược S.pharm

 4.375.497.199

3.701.879.419

Mua hàng

 

 

+ Công ty CP DP Agimexpharm

  8.975.676.074

15.080.185.260

+ Công ty CP Dược S.pharm

 1.191.871.800

928.447.380

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

 

Trụ sở chính:

27 Ðường Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình,
Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ngành nghề kinh doanh chính:

  • Mua bán thuốc, dược phẩm
  • Mua bán mỹ phẩm
  • Mua bán nguyên phụ liệu, hóa dược phục vụ sản xuất dược phẩm
  • Mua bán sinh phẩm y tế
  • Sản xuất nước uống
  • Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
  • Mua bán thực phẩm chức năng

Ðiện thoại: 076.3856 961

Fax: 076.3857 301

Website: www.agimexpharm.com

Một số kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính 2014 – 2015 của Agimexpharm

(Đvt: Triệu đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2014

% 2015/2014

Doanh thu thuần

409.255

343.052

119,3

Lợi nhuận gộp

123.629

119.981

103,0

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh

16.383

23.480

69,8

Lợi nhuận trước thuế

17.206

23.915

72,0

Lợi nhuận sau thuế

13.417

16.632

80,7

EPS

3.217

4.662

69,0

Tổng tài sản

208.411

194.641

107,1

Vốn điều lệ

43.559

39.599

110,0

Vốn chủ sở hữu

92.615

89.435

103,6

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Agimexpharm)

Sau 2 năm tăng trưởng cao 2013-2014, năm 2015 Agimexpharm đã có bước chững lại, với doanh thu tuy vẫn tăng trưởng khá tốt nhưng lợi nhuận bị sụt giảm. Doanh thu thuần 2015 đạt 409,26 tỷ đồng, tăng trưởng 19,3%; Trong đó doanh thu hàng sản xuất chiếm tỷ trọng 71,6%, tăng trưởng 34,0%; doanh thu hàng mua bán chiếm tỷ trọng 28,4%, giảm 6,5% so với năm trước. 

Lợi nhuận trước thuế 2015 đạt 17,2 tỷ đồng, giảm 28,0% so với năm trước; Lợi nhuận sau thuế đạt 13,4 tỷ đồng, giảm 19,3% so với năm trước.

Vốn điều lệ trong năm đã tăng lên 10% đạt 43,56 tỷ đồng, nhờ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, lấy nguồn từ thặng dư vốn. Tổng tài sản cũng tăng lên 7,1% đạt 208,4 tỷ đồng.

Một vài chỉ số khả năng và hiệu quả hoạt động năm 2015 so với năm 2014 của Agimexpharm như sau:

 

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2014

Khả năng thanh toán nhanh (lần)

0,8

0,8

Khả năng thanh toán
ngắn hạn (lần)

1,3

1,4

Vòng quay Tổng tài sản (vòng)

2,0

2,0

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)

3,3%

4,8%

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)

6,7%

9,8%

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)

14,7%

21,2%

Khả năng thanh toán của Agimexpharm đạt mức trung bình thấp. Tuy vòng quay tổng tài sản khá tốt, nhưng do lợi nhuận năm 2015 giảm mạnh, nên các chỉ số ROS, ROA, ROE cũng giảm đáng kể so với năm 2014.


 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SPHARM

 

Ðịa chỉ:

45-47 Hai Bà Trưng, P.1, Tp. Sóc Trăng,
tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực kinh doanh:

Sản xuất kinh doanh dược phẩm,
thiết bị vật tư y tế.

Ðiện thoại: 079. 2211 887

Fax: 079. 3826 654

Một số kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính 2014-2015 của Spharm như sau:
 

(Đvt: Triệu đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2014

% 2015/2014

Doanh thu thuần

58.429

50.099

116,6

Lợi nhuận gộp

8.009

9.606

83,4

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh

-210

1.583

-13,3

Lợi nhuận trước thuế

175

1.965

8,9

Lợi nhuận sau thuế

136

1.781

7,6

EPS

68

895

7,6

Tổng tài sản

60.418

47.839

126,3

Vốn điều lệ

27.900

19.900

140,2

Vốn chủ sở hữu

40.531

32.395

125,1

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2015 chưa kiểm toán của Spharm)

S.Pharm có kết quả kinh doanh không ổn định. Tuy doanh thu thuần năm 2015 vẫn tăng trưởng 16,6%, nhưng lợi nhuận hoạt động âm 210 triệu đồng, giống như tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của năm 2013. 

Nhờ đợt phát hành trong năm, vốn điều lệ tăng lên 40,2%, từ đó vốn chủ sở hữu và tổng tài sản cũng tăng tương ứng 25,1% và 26,3%.
 

Một vài chỉ số khả năng và hiệu quả hoạt động năm 2015 so với năm 2014 của Spharm như sau:

 

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2014

Khả năng thanh toán nhanh (lần)

1,1

1,0

Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần)

1,6

1,6

Vòng quay tổng tài sản (Vòng)

1,1

1,1

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)

0,2%

3,6%

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)

0,3%

3,9%

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)

0,4%

5,7%

Khả năng thanh toán của S.Pharm ở mức trung bình. Tuy vòng quay tổng tài sản không đổi so với năm trước, nhưng các chỉ số sinh lời như ROS, ROA, ROE năm 2015 sụt giảm ở mức rất thấp.